ReBiS Robot Team


Ajinkya Kamat (Left) Rohan Thakker (Center) Sachin Bharambe (Right)

Fabrication Team:
Prasad Vagdargi, Sai Teja, Akash Singh, Anshul Paigwar, Manish Maurya and Shivam Shrivastav
Under:
Prof. K. Bhurchandi and Prof. Shital Chiddarwar (VNIT Nagpur).